Sähkölaitteiston tarkastukset

Varmennus- ja määräaikaistarkastukset

Sähköturvallisuuslain (1135/2016) 45 § mukaan luokan 1, 2 ja 3 sähkölaitteistoille on tehtävä varmennustarkastus. Varmennustarkastus on tehtävä myös sähkölaitteiston merkittävälle muutos- ja laajennustyölle. Lisäksi käytössä oleville luokan 1 ja 2 sähkölaitteistoille on asuinrakennuksia lukuun ottamatta tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein. Luokan 3 sähkölaitteistoille määräaikaistarkastus on tehtävä viiden vuoden välein. Sähkölaitteiston haltijan tulee huolehtia sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksesta. Varmennustarkastuksesta huolehtiminen kuuluu sähkölaitteiston rakentajalle.

Suoritamme varmennus- ja määräaikaistarkastuksia sähkölaitteistoluokissa 1, 2 ja 3. Tarkastuksiin on aina sisällytettävä myös kohteessa mahdollisesti olevat lääkintätilat, räjähdysvaaralliset tilat ja palovaaralliset tilat. Sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava siitä, että laitteiston kuntoa ja turvallisuutta tarkkaillaan ja että havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti. 

Kunnossapitotarkastus

Kunnossapitotarkastuksilla tarkoitetaan laitteiston haltijan säännöllisin väliajoin huolehtimia tarkastuksia, joilla varmistetaan laitteiston kunnossapito ja turvallinen käyttö (SFS6000.6.5). Kunnossapitotarkastuksessa sähkölaitteistolle suoritetaan silmämääräisiä tarkastuksia, mittauksia, testauksia sekä koestuksia ja varmistetaan, että sähkölaitteisto on turvallinen ja toimii sähköturvallisuusvaatimusten mukaisesti. Tarkastuksen tulokset kirjataan kunnossapitotarkastuspöytäkirjaan. Tarkastuksen jälkeen haltija voi laatia suunnitelman mahdollisten sähkölaitteistossa havaittujen vikojen ja puutteiden korjauksista.

Lämpökuvaus

Sähkölaitteiston lämpökuvauksella voidaan havaita vikaantuneita liitoksia ja ennaltaehkäistä sähköpaloja. Sähkökomponenttien lämpötilat ovat sidoksissa niiden kuormitusvirtaan, joten kohonnut lämpötila ei välttämättä kerro juuri mitatun pisteen virhetoiminnasta. Lämpökuvien tulkinta vaatii ammattitaitoa ja siksi lämpökuvaajan tuleekin omata riittävä tietämys termodynamiikasta, säteilystä ja infrapunamittaustekniikasta.

Sähkölaitteiston lämpökuvaus kannattaa teettää lämpökuvauksiin erikoistuneella yrityksellä, sillä lämpökuvien väärä tulkinta voi johtaa kohtuuttomiin korjauskustannuksiin. Olemme erikoistuneet sähkölaitteiston lämpökuvauksiin ja Iecon Oy on henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy:n auktorisoima LK1 lämpökuvausyritys.

tarkastustilauslomake

Lisätiedot:
Iecon Oy / Markus Saukko
Valtuutettu tarkastaja VTS 226
050 447 7790
markus.saukko@iecon.fi