Asiantuntijapalvelut

Tarjoamme sähköalan asiantuntijapalveluja sähkölaitteistojen haltijoille, viranomaisille ja vakuutusyhtiöille. Asiantuntijuuden perusta on laadukkaassa koulutuksessa, vankassa työkoke- muksessa ja valmiudessa oppia jatkuvasti uutta. Uutta oppimalla sekä palveluidemme jatkuvalla kehittämisellä pyrimme olemaan alamme parhaimpia asiantuntijoita niissä palveluissa, joita tarjoamme. Tekniikan kehittyessä sähkölaitteet ja -laitteistot muuttuvat yhä monimutkaisimmiksi ja monet tämän päivän sähkötekniset kysymykset vaativat tekniikan laaja-alaistatuntemusta.

Mikäli tarvitsette sähköalan asiantuntijapalveluita, ottakaa rohkeasti yhteyttä meihin, niin kerromme mielellämme lisää palveluistamme.

Lisätiedot:
Iecon Oy
Markus Saukko
Valtuutettu tarkastaja VTS 226
050 447 7790
markus.saukko@iecon.fi

 

 

Palveluvalikoima

1. Käytönjohtajapalvelut

Tarjoamme käytönjohtajapalveluita sähkölaitteistojen haltijoille, joiden sähkölaitteistot sisältävät yli 1000 V nimellisjännitteisiä osia tai sähkölaitteiston liittymisteho on yli 1600 kVA. Sähkölaitteiston käytönjohtaja on vastuuhenkilö, jonka sähkölaitteiston haltija nimeää. Käytönjohtajan on oltava luonnollinen henkilö, jolla on sähköpätevyys 1-todistus.

Käytönjohtajuuden nimeämisvelvoite on kirjattu sähköturvallisuuslakiin ja lain mukaan käytönjohtaja vastaa siitä, että sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia, sähkölaitteisto on sähköturvallisuuslain edellyttämässä kunnossa käytön aikana ja käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi tehtäviinsä opastettuja.

Sähköturvallisuuslaki asettaa sähkölaitteiston haltijoille myös monia muita velvoitteita ja vaatimuksia. Iecon Oy on sähköalan asiantuntija, joka palvelee sähkölaitteiston haltijoita siten, että asiakkaamme voisivat välttää kiinteistön sisäisessä sähkönjakelussa tapahtuvia yllättäviä sähkönkäytön keskeytyksiä, jotka aiheuttavat usein myös taloudellisia kustannuksia. Pyrimme varmistamaan luotettavan kiinteistön sisäisen sähkönjakelun laatimalla sähkölaitteistolle yksityiskohtaisen huolto-ohjelman ja toteuttamalla huolto-ohjelmaan kirjatut toimenpiteet.

Mikäli etsitte käytönjohtajapalveluja, ottakaa rohkeasti yhteyttä meihin, niin neuvotellaan Teille sopiva käytönjohtajapalvelu ja kunnossapitosopimus.


2. Koulutuspalvelut

Tarjoamme sähköturvallisuuteen, sähköpaloihin, riskienhallintaan ja räjähdysvaarallisissa tiloissa piileviin turvallisuusriskeihin liittyviä koulutuspalveluja yrityksille, oppilaitoksille, yhdistyksille, vakuutusyhtiöille ja viranomaisille. Olemme kouluttaneet sähköalan ammattihenkilöitä ja olleet mukana luennoimassa erityyppisissä seminaareissa ja tilaisuuksissa riskienhallinnasta, sähköpaloista ja räjähdysvaarallisissa tiloissa piilevistä turvallisuusriskeistä. Saamamme palaute on ollut erittäin positiivista ja kannustavaa.

Mikäli tarvitsette laadukasta ja käytännön läheistä koulutusta, ottakaa rohkeasti yhteyttä, niin räätälöidään Teidän tarpeisiinne sopiva koulutus. Kouluttajamme on Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy:n auktorisoima sähköturvallisuuskouluttaja.

Sähköturvallisuuskoulutukset perustuvat standardiin SFS 6002 ja standardisarjojen SFS 600 ja SFS 601 käsikirjoihin sekä sähköturvallisuuslakiin 1135/2016. Sähkölaitteiston lämpökuvauskoulutuksen perustana koulutuksessa käytämme ST-korttia 53.62 ja riskienhallintakoulutus perustuu standardiin SFS-ISO 31000. Sähköpalot ja sähköpalojen ennaltaehkäisykoulutuksen perustana ovat lukuisat suomalaiset ja ulkomaiset lähdeteokset. Räjähdysvaarallisten tilojen koulutuksien perustana toimivat räjähdysvaarallisia tiloja koskevat standardit ja asetukset.


Koulutustarjonta:

1. SFS 6002 Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus

2. Sätky - Suurjännitelaitteiston sähkötyöturvallisuuskoulutus

3. Jännitetyökoulutus enintään 1000V laitteistossa

4. Sähköasennusten käyttöönottotarkastusmittaukset

5. Sähkölaitteiston lämpökuvaus

4. Riskienhallinta standardin SFS-ISO 31000 pohjalta

5. Sähköpalot ja sähköpalon ennaltaehkäisy

6. Räjähdysvaaralliset tilat – Palavat nesteet ja kaasut sekä pölyt


3. Palonsyyntutkinta ja laboratoriopalvelut

Palonsyyntutkinta on vaativaa erityistaitoja vaativaa työtä, joka kuuluu lakisääteisesti poliisille ja pelastusviranomaisille. Yhä useammissa tapauksissa palonsyyntutkintaa suorittavat myös erityiskoulutuksen saaneet tekniset tutkijat. Meidän erityisosaamisalueenamme on sähköisten palonsyiden tutkiminen. Sähköpalotutkijamme on saanut Tampereen POLAMK:n järjestämän palonsyyntutkintaan liittyvän erikoiskoulutuksen (Tuhotyörikosten tutkintakurssi). Tarjoamme palonsyyntutkintapalvelujamme pääasiassa vakuutusyhtiöille ja viranomaisille.  

Meillä on käytössä myös oma paloteknisiä tutkimus- ja lausuntopalveluja tarjoava laboratorio. Palotekniset tutkimukset sisältyvät useimmiten palonsyyntutkintapalveluun, mutta suoritamme paloteknisiä tutkimuksia myös erillispalveluna, mikäli palonäytteet on taltioinut hyvien käytäntöjen mukaisesti joku toinen taho. Tyypillisiä tutkimuskohteita ovat erilaiset sähkölaitteet tai -laitteistojen osat kuten sähkökeskukset, kaapelit tai kojeet. Laboratoriopalvelu sisältää palonäytteiden teknisen tutkimuksen sekä selvityksen siitä, löytyykö tutkitusta näytteestä sellaista paloa edeltävää vikatilaa, joka selittäisi palon syttymisen.  

Toimimme riippumattomana ja puolueettomana palonsyyntutkintaa ja paloteknisiä tutkimuksia tarjoavana palveluntuottajana. Laboratoriopalveluidemme laadunhallinta perustuu standardiin SFS-EN ISO/IEC 17025.